Regulamin serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Usługodawca/Administrator danych osobowych:

  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
  tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60, infolinia: 800 162 732
  NIP: 599-26-85-818
  Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
  KRS 0000052107 (Zielona Góra).

 2. Zasoby - bazy danych składające się z pojedynczych oraz kompleksowych opracowań redakcyjnych, grafik, materiałów wideo, e-booków, e-wydań, e-publikacji, wzorów druków, przepisów, wskaźników i stawek, kalkulatorów, banerów reklamowych i innych form marketingowych oraz innych usług związanych z ww. materiałami, tworzące serwisy internetowe poświęcone tematyce podatkowo-księgowej i prawa pracy, udostępnione pod adresem internetowym wskazanym w opisie. Zasoby udostępnione są jako zasoby darmowe, zasoby płatne oraz zasoby premium, przy czym szczegóły dotyczące zasobów płatnych i premium, w tym zawartość, ceny, zasady udostępniania, okresy dostępu, dostępy promocyjne itp., opisane są szczegółowo na stronach Sklepu internetowego.

 3. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.gofin.pl, udostępniający opisy Zasobów płatnych, premium oraz innych ofert Usługodawcy oraz umożliwiający składanie elektronicznych zamówień na dostawę lub udostępnienie Zasobów zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.gofin.pl/regulamin.

 4. Usługi elektroniczne - usługi udostępniane drogą elektroniczną w postaci Dostępu do Zasobów darmowych lub do Zasobów płatnych i premium w ramach zakupionego Abonamentu, prenumeraty lub Dostępu promocyjnego.

 5. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Zasobów lub Sklepu internetowego.

 6. Konsument - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna składająca zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Abonent - Użytkownik który wykupił Abonament na Dostęp do Zasobów lub uzyskał go w ramach organizowanych promocji.

 8. Abonament - uprawnienie Abonenta do korzystania z Zasobów; Abonament zawiera informacje o:

  1. zakresie Zasobów - które serwisy internetowe Usługodawcy wchodzą w skład zakupionych Zasobów,

  2. ilości - liczbie zakupionych Dostępów,

  3. okresie ważności - w jakim czasie obowiązuje wykupiony Abonament.

 9. Dostęp - usługa udostępniania Zasobów zgodnie z uprawnieniami określonymi w Abonamencie. Dostęp może być realizowany jako:

  1. Konto główne - Dostęp standardowy, utworzony przez Usługodawcę w celu umożliwienia Abonentowi korzystania z Zasobów w pełnym zakupionym zakresie,

  2. Subkonto - Dostęp(y) utworzony(e) przez Abonenta w ramach Konta głównego w celu rozdysponowania zakupionych Zasobów na Użytkowników.

 10. Logowanie - czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika oraz przysługującego mu Dostępu.

 11. Dane identyfikacyjne - login (adres e-mail lub nazwa Użytkownika) i hasło. Hasło jednorazowe nadawane jest przez Usługodawcę po zakupie prenumeraty/Abonamentu. Hasło własne ustalane jest indywidualnie przez Użytkownika w procesie zakładania KONTA Gofin lub pierwszego Logowania hasłem jednorazowym.

 12. KONTO Gofin - dodatkowe Usługi elektroniczne udostępniane Użytkownikowi pod adresem https://logowanie.gofin.pl po Zalogowaniu przy użyciu Danych identyfikacyjnych.

 13. Pliki cookies - tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartfon) Użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas korzystania z Zasobów, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z Zasobów.

 14. Spersonalizowana reklama - oznacza zbieranie danych za pośrednictwem Zasobów lub innych źródeł w celach profilowania i dostarczania reklamy opartej na preferencjach lub zainteresowaniach znanych lub wywnioskowanych z zebranych danych oraz zbieranie danych o aktywności użytkownika w ramach jednego Zasobu w celu profilowania i dostarczania reklamy opartej na tych danych za pośrednictwem innego Zasobu poprzez wyrażenie dobrowolnej zgody.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Zasobów darmowych, płatnych i premium, prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy oraz zasady ochrony danych osobowych.

 2. Użytkownik Zasobów potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia poprzez:

  1. w przypadku Zasobów darmowych – korzystanie z Zasobów darmowych lub podczas zakładania KONTA Gofin,

  2. w przypadku Zasobów płatnych i premium - podczas zakładania KONTA Gofin lub pierwszego Logowania hasłem jednorazowym.

 3. Promocyjne formy uzyskania Dostępu do Zasobów płatnych i premium publikowane są w ofercie Usługodawcy w formie:

  1. elektronicznej - na łamach Sklepu internetowego, pozostałych serwisach Usługodawcy oraz w postaci informacji e-mailowych,

  2. drukowanej - w postaci reklam na łamach produktów ukazujących się w wersji drukowanej oraz w postaci ulotek reklamowych rozsyłanych pocztą tradycyjną.

§ 3. KONTO Gofin

 1. Każdy Użytkownik Zasobów może założyć indywidualne KONTO Gofin. Formularz zakładania KONTA Gofin dostępny pod adresem https://logowanie.gofin.pl/zakladanie-konta.

 2. Założenie KONTA Gofin jest bezpłatne.

 3. Założenie KONTA Gofin jest wymagane w przypadku:
  1. wykupienia Abonamentu do Zasobów płatnych lub premium,

  2. korzystania z Zasobów płatnych lub przywileju w ramach wykupionej prenumeraty,

  3. składania zamówienia internetowego w Sklepie internetowym (z wyłączeniem wybranych produktów),

  4. chęci korzystania z dodatkowych Usług elektronicznych dostępnych w ramach KONTA Gofin.

 4. Do założenia KONTA Gofin wymagany jest adres e-mail, który może służyć jako login do KONTA Gofin.

 5. Na ten sam adres e-mail można założyć jedno KONTO Gofin.

 6. Użytkownik musi posiadać uprawnienia do odczytu wiadomości przesłanych na adres e-mail podany podczas zakładania KONTA Gofin, ponieważ dokończenie procedury zakładania KONTA Gofin wymaga odebrania wiadomości mailowej przesłanej przez Usługodawcę w celu zweryfikowania tożsamości Użytkownika.

 7. Zakładając KONTO Gofin Użytkownik ustala własne indywidualnie hasło. Hasło musi składać się z minimum 8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką i małą literę oraz cyfrę.

 8. Dane identyfikacyjne muszą być objęte ochroną przez Użytkownika i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

 9. Zmiana hasła przez Użytkownika jest konieczna w przypadku pierwszego Logowania hasłami jednorazowymi lub gdy zachodzi obawa o wykorzystanie hasła przez osoby nieuprawnione.

 10. W przypadku podejrzenia, iż dane identyfikacyjne Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Użytkownika Danych identyfikacyjnych.

 11. Użytkownik po założeniu KONTA Gofin może w dowolnym momencie Zalogować się i dokonać zmian danych identyfikacyjnych.

 12. Założenie KONTA Gofin pozwala na korzystanie z Zasobów płatnych i premium w ramach zakupionego Abonamentu, Sklepu internetowego oraz innych usług udostępnionych przez Usługodawcę.

 13. Założenie KONTA Gofin jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu. Po wpisaniu Danych identyfikacyjnych Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, którego akceptacja jest warunkiem założenia KONTA Gofin.

 14. Założenie KONTA Gofin jest potwierdzane wiadomością wysyłaną na adres e-mail, podany na etapie zakładania konta.

 15. Wypełniając formularz zakładania KONTA Gofin Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

 16. Użytkownik zakładając KONTO Gofin wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail korespondencji związanej z zakończeniem procedury zakładania KONTA Gofin oraz na wysyłanie stosownych powiadomień z zakresu jego funkcjonowania. Korespondencja nie będzie zawierała informacji handlowych niezwiązanych z zakupionym Abonamentem, o ile wcześniej Użytkownik podanego adresu e-mail takiej zgody nie wyraził.

 17. W celu zadeklarowania chęci usunięcia KONTA Gofin przez Użytkownika, należy zalogować się do KONTA Gofin i skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://logowanie.gofin.pl/formularz-kontaktowy/usun-konto.

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Zasobów dla urządzeń końcowych (komputer, tablet, smartfon) spełniających następujące wymagania:

  1. podłączenie urządzenia końcowego do sieci internet

  2. system operacyjny:

   • Microsoft Windows 7 lub nowszy,

   • Mac OS X 10.7 lub nowszy,

   • Android 5.1 lub nowszy,

   • IOS 9.3 lub nowszy,

  3. przeglądarki internetowe obsługujące standard HTML5 oraz Java Script:

   • MS Windows:

    • Opera w wersji 38 lub nowszej,

    • Firefox w wersji 47 lub nowszej,

    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,

    • Edge w wersji 20 lub nowszej,

   • Mac OS:

    • Opera w wersji 38 lub nowszej,

    • Firefox w wersji 47 lub nowszej,

    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,

    • Safari 9,

   • Android:

    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,

    • Firefox 59,

    • Opera, Opera Mini,

   • IOS:

    • Safari,

    • Firefox 9.0,

    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,

    • Opera Mini 16,

  4. włączenie obsługi Plików cookies*.

   *Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie Plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości Zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacji zawartych w Zasobach, trwających nie dłużej niż 1% czasu całkowitej liczby godzin w danym miesiącu.

§ 5. Zasady korzystania

 1. Zasoby dostępne są przez cały rok 24 godziny na dobę w postaci stron internetowych.

 2. Dostęp do Zasobów płatnych oraz premium uzyskuje się poprzez:

  1. zakup Abonamentu,

  2. dostęp bezpłatny w ramach zakupu prenumeraty produktów Usługodawcy w wersji papierowej,

  3. w ramach promocji organizowanych przez Usługodawcę.

 3. Zamówienia Abonamentu na Dostęp można dokonać:

  1. za pomocą Sklepu internetowego,

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy sklep@gofin.pl,

  3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając zamówienie na adres Usługodawcy podany w § 1 pkt 1,

  4. pod numerem telefonu 95 720 85 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00,

  5. faksem pod numerem 95 720 85 60,

  6. w siedzibie Usługodawcy.

 4. Szczegółowy opis uzyskania Danych identyfikacyjnych znajduje się na stronie https://logowanie.gofin.pl.

 5. Aby skorzystać z Zasobów płatnych lub premium, należy przejść do KONTA Gofin i przeprowadzić proces Logowania.

 6. Abonent może korzystać z Zasobów płatnych i premium tylko w okresie ważności Abonamentu oraz w dodatkowych wyznaczonych przez Usługodawcę nieodpłatnych okresach promocyjnych. Po zakończeniu okresu ważności Abonamentu, Abonent traci Dostęp do Zasobów płatnych i premium.

 7. W odniesieniu do wybranych Zasobów płatnych i premium Abonent posiada możliwość podziału zakupionego Abonamentu (dostępnego w ramach standardowego Konta głównego) na Subkonta, przydzielając do nich wybrane zakresy Zasobów i ilości Dostępów.

 8. W tym samym czasie, udzielany jest jeden Dostęp do Zasobów Zalogowanego Konta głównego lub Subkonta. 
W przypadku naruszenia tego postanowienia Abonent otrzymuje stosowny komunikat.

 9. Wybrane Zasoby Usługodawcy mogą posiadać dodatkowy wymóg założenia KONTA Gofin oraz zapoznania się i akceptacji Regulaminu danego Zasobu. W takich przypadkach Użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat.

§ 6. Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do Zasobów należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

 2. Uzyskanie Dostępu do Zasobów płatnych lub premium lub też korzystanie z Zasobów darmowych nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z Zasobów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Żadna część, jak i całość Zasobów, do którego Usługobiorca uzyskał Dostęp, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie w całości jakichkolwiek materiałów składających się na Zasoby (też przez udostępnianie Danych identyfikacyjnych) lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

 4. Zakazane są także najem, użyczenie lub inne umowy dotyczące korzystania z Zasobów z osobami trzecimi lub też nabywanie Towarów w celu ich dalszej odsprzedaży.

 5. Za każdy przypadek naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Abonent niebędący Konsumentem zobowiązany jest zapłacić na rzecz Usługodawcy karę umowną w wysokości trzydziestokrotnej ceny Zasobów, których dotyczy naruszenie, co nie wyłącza innych roszczeń Usługodawcy, w szczególności roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych w części niepokrytej karą umowną oraz roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw ochronnych do znaków towarowych.

§ 7. Audiowizualne usługi medialne na żądanie

 1. W ramach Zasobów Usługodawca udostępnia audiowizualne usługi medialne na żądanie w postaci "Wideopomocników Ekspertów Gofinu".

 2. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

§ 8. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczoną usługą są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies Usługodawcy.

§ 9. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Zasobów spowodowane:

  • działaniem sił wyższych,

  • awarią powstałą z winy Użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Użytkownika,

  • jakością łącza (połączenia) Użytkownika z siecią internet,

  • awariami urządzeń dostawców internetu Użytkownika.

 2. Zasoby nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

§ 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży Usługi elektronicznej zawartej na odległość przez Abonenta będącego Konsumentem

 1. W przypadku zakupu Usług elektronicznych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu, na adres Usługodawcy lub faksem na numer: 95 720 85 60, lub e-mailem: sklep@gofin.pl; skorzystanie ze wzoru jest dobrowolne.

 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Abonenta oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Abonent będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 5. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Abonenta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Usługodawca obowiązany jest zwrócić Abonentowi kwotę wpłaconą za Usługę elektroniczną, o ile została wcześniej zapłacona.

 6. Abonent będący Konsumentem, rozpoczynając korzystanie z Usługi elektronicznej przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287). Po wystąpieniu tych zdarzeń Abonent traci prawo do odstąpienia od umowy.

 7. Rozpoczęcie korzystania z Usługi elektronicznej następuje po akceptacji niniejszego Regulaminu podczas pierwszego Logowania (przy użyciu Danych identyfikacyjnych).

§ 11. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usługi Dostępu należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.

 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:

  1. przez internet za pomocą formularza kontaktowego,

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: sklep@gofin.pl,

  3. telefonicznie pod numerem: 95 720 85 40 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00),

  4. faksem na numer: 95 720 85 60,

  5. pisemnie na adres Usługodawcy: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: numer identyfikacyjny Abonenta, treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.

 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie Abonentowi informacji zwrotnych wynosi 7 dni.

 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem, lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 12. Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem https://logowanie.gofin.pl/regulaminy.

Załącznik nr 1
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - wzór

Adresat:
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.,
ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.,
telefon: 95 720 85 40, faks: 95 720 85 60,
e-mail: sklep@gofin.pl, https://sklep.gofin.pl

Informuję o odstąpieniu od:

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

.

umowy dostawy następujących rzeczy(*)

.

umowy o świadczenie następującej usługi(*)

.

Data FAKTURY:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis konsumenta:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:
(*) Niepotrzebne skreślić

Biuro Obsługi Klienta - tel 95 720 85 40, infolinia: 800 162 732, e-mail: sklep@gofin.pl, Formularz kontaktowy »
Pełna oferta wydawnicza także na sklep.gofin.pl »