Regulamin serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Usługodawca/Administrator danych osobowych:

  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
  tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60, infolinia: 800 162 732
  NIP: 599-26-85-818
  Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
  KRS 0000052107 (Zielona Góra).

 2. Zasoby - bazy danych składające się z treści i usług cyfrowych, w szczególności z pojedynczych oraz kompleksowych opracowań redakcyjnych, grafik, materiałów wideo, e-booków, e-wydań, e-publikacji, wzorów druków, przepisów, wskaźników i stawek, kalkulatorów, banerów reklamowych i innych form marketingowych oraz innych usług związanych z ww. materiałami, tworzące serwisy internetowe poświęcone tematyce podatkowoksięgowej i prawa pracy, udostępnione pod adresem internetowym wskazanym w opisie. Zasoby udostępnione są jako zasoby darmowe, zasoby płatne oraz zasoby premium, przy czym szczegóły dotyczące zasobów płatnych i premium, w tym zawartość, ceny, zasady udostępniania, okresy dostępu, dostępy promocyjne, itp., lub też – w przypadku usług – sposób funkcjonowania, opisane są szczegółowo na stronach Sklepu internetowego. Zasoby opracowywane są na podstawie stanu prawnego obowiązującego na dzień ich publikacji.

 3. Sklep internetowy - treści cyfrowe i usługi cyfrowe składające się na serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.gofin.pl, udostępniający opisy Zasobów płatnych, premium oraz innych ofert Usługodawcy oraz umożliwiający składanie elektronicznych zamówień na dostawę lub udostępnienie Zasobów zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.gofin.pl/regulamin.

 4. Usługi elektroniczne - usługi cyfrowe, udostępniane drogą elektroniczną w postaci Dostępu do Zasobów darmowych lub do Zasobów płatnych i premium w ramach zakupionego Abonamentu, prenumeraty lub Dostępu promocyjnego.

 5. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Zasobów lub Sklepu internetowego.

 6. Konsument - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej, a także osoba fizyczna składająca zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Abonent - Użytkownik, który wykupił Abonament na Dostęp do Zasobów, otrzymał go w ramach prenumeraty innych produktów Usługodawcy w wersji papierowej lub uzyskał go w ramach promocji organizowanych przez Usługodawcę.

 8. Abonament - uprawnienie Abonenta do korzystania z Zasobów; Abonament zawiera informacje o:

  1. zakresie Zasobów - które serwisy internetowe Usługodawcy wchodzą w skład zakupionych Zasobów,

  2. ilości - liczbie zakupionych Dostępów,

  3. okresie ważności - w jakim czasie obowiązuje wykupiony Abonament.

 9. Dostęp - usługa udostępniania Zasobów zgodnie z uprawnieniami określonymi w Abonamencie. Dostęp może być realizowany jako:

  1. Konto główne - Dostęp standardowy, utworzony przez Usługodawcę w celu umożliwienia Abonentowi korzystania z Zasobów w pełnym zakupionym zakresie,

  2. Subkonto - Dostęp(y) utworzony(e) przez Abonenta w ramach Konta głównego w celu rozdysponowania zakupionych Zasobów na Użytkowników.

 10. Logowanie - czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika oraz przysługującego mu Dostępu.

 11. Dane identyfikacyjne - login (adres e-mail lub nazwa Użytkownika) i hasło. Hasło jednorazowe nadawane jest przez Usługodawcę po zakupie prenumeraty/Abonamentu. Hasło własne ustalane jest indywidualnie przez Użytkownika w procesie zakładania KONTA Gofin lub pierwszego Logowania hasłem jednorazowym.

 12. KONTO Gofin - dodatkowe Usługi elektroniczne udostępniane Użytkownikowi pod adresem https://logowanie.gofin.pl po Zalogowaniu przy użyciu Danych identyfikacyjnych.

 13. Pliki cookies - tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartfon) Użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas korzystania z Zasobów, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z Zasobów.

 14. Spersonalizowana reklama - oznacza zbieranie danych za pośrednictwem Zasobów lub innych źródeł w celach profilowania i dostarczania reklamy opartej na preferencjach lub zainteresowaniach znanych lub wywnioskowanych z zebranych danych oraz zbieranie danych o aktywności użytkownika w ramach jednego Zasobu w celu profilowania i dostarczania reklamy opartej na tych danych za pośrednictwem innego Zasobu poprzez wyrażenie dobrowolnej zgody.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Zasobów darmowych, płatnych i premium, prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy oraz zasady ochrony danych osobowych.

 2. Użytkownik Zasobów potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia poprzez:

  1. w przypadku Zasobów darmowych – korzystanie z Zasobów darmowych lub podczas zakładania KONTA Gofin,

  2. w przypadku Zasobów płatnych i premium - podczas zakładania KONTA Gofin lub pierwszego Logowania hasłem jednorazowym.

 3. Promocyjne formy uzyskania Dostępu do Zasobów płatnych i premium publikowane są w ofercie Usługodawcy w formie:

  1. elektronicznej - na łamach Sklepu internetowego, pozostałych serwisach Usługodawcy oraz w postaci informacji e-mailowych,

  2. drukowanej - w postaci reklam na łamach produktów ukazujących się w wersji drukowanej oraz w postaci ulotek reklamowych rozsyłanych pocztą tradycyjną.

§ 3. KONTO Gofin

 1. Każdy Użytkownik Zasobów może założyć indywidualne KONTO Gofin. Formularz zakładania KONTA Gofin dostępny pod adresem https://logowanie.gofin.pl/zakladanie-konta.

 2. Założenie KONTA Gofin jest bezpłatne.

 3. Założenie KONTA Gofin jest wymagane w przypadku:
  1. wykupienia Abonamentu do Zasobów płatnych lub premium,

  2. korzystania z Zasobów płatnych lub przywileju w ramach wykupionej prenumeraty,

  3. składania zamówienia internetowego w Sklepie internetowym (z wyłączeniem wybranych produktów),

  4. chęci korzystania z dodatkowych Usług elektronicznych dostępnych w ramach KONTA Gofin.

 4. Do założenia KONTA Gofin wymagany jest adres e-mail, który może służyć jako login do KONTA Gofin.

 5. Na ten sam adres e-mail można założyć jedno KONTO Gofin.

 6. Użytkownik musi posiadać uprawnienia do odczytu wiadomości przesłanych na adres e-mail podany podczas zakładania KONTA Gofin, ponieważ dokończenie procedury zakładania KONTA Gofin wymaga odebrania wiadomości mailowej przesłanej przez Usługodawcę w celu zweryfikowania tożsamości Użytkownika.

 7. Zakładając KONTO Gofin Użytkownik ustala własne indywidualnie hasło. Hasło musi składać się z minimum 8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką i małą literę oraz cyfrę.

 8. Dane identyfikacyjne muszą być objęte ochroną przez Użytkownika i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

 9. Zmiana hasła przez Użytkownika jest konieczna w przypadku pierwszego Logowania hasłami jednorazowymi lub gdy zachodzi obawa o wykorzystanie hasła przez osoby nieuprawnione.

 10. W przypadku podejrzenia, iż dane identyfikacyjne Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Użytkownika Danych identyfikacyjnych.

 11. Użytkownik po założeniu KONTA Gofin może w dowolnym momencie Zalogować się i dokonać zmian danych identyfikacyjnych.

 12. Założenie KONTA Gofin pozwala na korzystanie z Zasobów płatnych i premium w ramach zakupionego Abonamentu, Sklepu internetowego oraz innych usług udostępnionych przez Usługodawcę.

 13. Założenie KONTA Gofin jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, którego akceptacja jest warunkiem założenia KONTA Gofin.

 14. Założenie KONTA Gofin jest potwierdzane wiadomością wysyłaną na adres e-mail, podany na etapie zakładania konta.

 15. Wypełniając formularz zakładania KONTA Gofin Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

 16. Użytkownik zakładając KONTO Gofin wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail korespondencji związanej z zakończeniem procedury zakładania KONTA Gofin oraz na wysyłanie stosownych powiadomień z zakresu jego funkcjonowania. Korespondencja nie będzie zawierała informacji handlowych niezwiązanych z zakupionym Abonamentem, o ile wcześniej Użytkownik podanego adresu e-mail takiej zgody nie wyraził.

 17. W celu zadeklarowania chęci usunięcia KONTA Gofin przez Użytkownika, należy zalogować się do KONTA Gofin i skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://logowanie.gofin.pl/formularz-kontaktowy/usun-konto.

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Zasobów dla urządzeń końcowych (komputer, tablet, smartfon) spełniających następujące wymagania:

  1. podłączenie urządzenia końcowego do sieci internet

  2. system operacyjny:

   • Microsoft Windows 7 lub nowszy,

   • Mac OS X 10.7 lub nowszy,

   • Android 5.1 lub nowszy,

   • IOS 9.3 lub nowszy,

  3. przeglądarki internetowe obsługujące standard HTML5 oraz Java Script:

   • MS Windows:

    • Opera w wersji 38 lub nowszej,

    • Firefox w wersji 47 lub nowszej,

    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,

    • Edge w wersji 20 lub nowszej,

   • Mac OS:

    • Opera w wersji 38 lub nowszej,

    • Firefox w wersji 47 lub nowszej,

    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,

    • Safari 9,

   • Android:

    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,

    • Firefox 59,

    • Opera, Opera Mini,

   • IOS:

    • Safari,

    • Firefox 9.0,

    • Chrome w wersji 52 lub nowszej,

    • Opera Mini 16,

  4. włączenie obsługi Plików cookies*.

   *Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie Plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości Zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania aktualizacji, prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych zawartych w Zasobach, trwających nie dłużej niż 1% czasu całkowitej liczby godzin w danym miesiącu.

§ 5. Zasady korzystania

 1. Zasoby dostępne są przez cały rok 24 godziny na dobę w postaci stron internetowych.

 2. Dostęp do Zasobów płatnych oraz premium uzyskuje się poprzez:

  1. zakup Abonamentu,

  2. dostęp w ramach zakupu prenumeraty produktów Usługodawcy w wersji papierowej,

  3. w ramach promocji organizowanych przez Usługodawcę.

 3. Zamówienia Abonamentu na Dostęp można dokonać:

  1. za pomocą Sklepu internetowego,

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy sklep@gofin.pl,

  3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając zamówienie na adres Usługodawcy podany w § 1 pkt 1,

  4. pod numerem telefonu 95 720 85 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00,

  5. faksem pod numerem 95 720 85 60,

  6. w siedzibie Usługodawcy.

 4. Po uzyskaniu Dostępu do Zasobów w sposób opisany w § 5 pkt 2 Abonent otrzymuje Dane identyfikacyjne. Szczegółowy opis uzyskania Danych identyfikacyjnych znajduje się na stronie https://logowanie.gofin.pl.

 5. Aby skorzystać z Zasobów płatnych lub premium, należy przejść do KONTA Gofin i przeprowadzić proces Logowania.

 6. Abonent może korzystać z Zasobów płatnych i premium tylko w okresie ważności Abonamentu oraz w dodatkowych wyznaczonych przez Usługodawcę nieodpłatnych okresach promocyjnych. Po zakończeniu okresu ważności Abonamentu, Abonent traci Dostęp do Zasobów płatnych i premium.

 7. W odniesieniu do wybranych Zasobów płatnych i premium Abonent posiada możliwość podziału zakupionego Abonamentu (dostępnego w ramach standardowego Konta głównego) na Subkonta, przydzielając do nich wybrane zakresy Zasobów i ilości Dostępów.

 8. W tym samym czasie, udzielany jest jeden Dostęp do Zasobów Zalogowanego Konta głównego lub Subkonta. W przypadku naruszenia tego postanowienia Abonent otrzymuje stosowny komunikat.

 9. Wybrane Zasoby Usługodawcy mogą posiadać dodatkowy wymóg założenia KONTA Gofin oraz zapoznania się i akceptacji Regulaminu danego Zasobu. W takich przypadkach Użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat.

§ 6. Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do Zasobów należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Uzyskanie Dostępu do Zasobów płatnych lub premium lub też korzystanie z Zasobów darmowych nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z Zasobów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Żadna część, jak i całość Zasobów, do którego Usługobiorca uzyskał Dostęp, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie w całości jakichkolwiek materiałów składających się na Zasoby (też przez udostępnianie Danych identyfikacyjnych) lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

 4. Zakazane są także najem, użyczenie lub inne umowy dotyczące korzystania z Zasobów z osobami trzecimi lub też nabywanie Towarów w celu ich dalszej odsprzedaży.

 5. Za każdy przypadek naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Abonent niebędący Konsumentem zobowiązany jest zapłacić na rzecz Usługodawcy karę umowną w wysokości trzydziestokrotnej ceny Zasobów, których dotyczy naruszenie, co nie wyłącza innych roszczeń Usługodawcy, w szczególności roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych w części niepokrytej karą umowną oraz roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub praw ochronnych do znaków towarowych.

§ 7. Audiowizualne usługi medialne na żądanie

 1. W ramach Zasobów Usługodawca udostępnia audiowizualne usługi medialne na żądanie w postaci "Wideopomocników Ekspertów Gofinu".

 2. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

§ 8. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczoną usługą są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies Usługodawcy.

§ 9. Prawa i obowiązki stron

 1. Za prawidłową realizację usługi uznaje się aktywowanie przez Usługodawcę Dostępu do Zasobów i przekazanie Abonentowi Danych identyfikacyjnych pozwalających na Logowanie i korzystanie z Zasobów płatnych i premium.

 2. W przypadku, gdy Usługodawca nie zrealizował usługi, Usługobiorca ma prawo wezwać Usługodawcę do wykonania swojego zobowiązania. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Danych identyfikacyjnych w terminie 2 dni roboczych Usługobiorca ma prawo do rozwiązania umowy.

 3. W przypadku niewłaściwej realizacji usługi Usługobiorca może żądać prawidłowego wykonania umowy, zwrotu lub obniżenia kosztów lub rozwiązania umowy.

 4. W celu prawidłowego funkcjonowania usługi Usługodawca ma prawo do aktualizacji Zasobów i mechanizmów odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie. Zmiany te wprowadzane są przez Usługodawcę bezpłatnie. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że niezainstalowanie lub pominięcie wprowadzenia udostępnionych zmian lub aktualizacji może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Zasobów lub brak możliwości realizacji usługi. Jeżeli ww. zmiany w sposób istotny wpływają negatywnie na Zasoby lub udostępnione usługi Usługobiorca ma prawo do rozwiązania umowy.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Zasobów spowodowane:

  • działaniem sił wyższych,

  • awarią powstałą z winy Użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Użytkownika,,

  • jakością łącza (połączenia) Użytkownika z siecią internet,

  • awariami urządzeń dostawców internetu Użytkownika.

 6. Zasoby nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

§ 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży Usługi elektronicznej zawartej na odległość przez Abonenta będącego Konsumentem

 1. W przypadku zakupu Usług elektronicznych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Regulaminu, wysyłając go po wypełnieniu, na adres Usługodawcy lub faksem na numer: 95 720 85 60, lub e-mailem: sklep@gofin.pl; skorzystanie ze wzoru jest dobrowolne.

 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Abonenta oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Abonent będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 5. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Abonenta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Usługodawca obowiązany jest zwrócić Abonentowi kwotę wpłaconą za Usługę elektroniczną, o ile została wcześniej zapłacona.

 6. Abonent będący Konsumentem, rozpoczynając korzystanie z Usługi elektronicznej przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Po wystąpieniu tych zdarzeń Abonent traci prawo do odstąpienia od umowy.

 7. Rozpoczęcie korzystania z Usługi elektronicznej następuje po akceptacji niniejszego Regulaminu podczas pierwszego Logowania (przy użyciu Danych identyfikacyjnych).

§ 11. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usługi Dostępu należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.

 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:

  1. przez internet za pomocą formularza kontaktowego,

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: sklep@gofin.pl,

  3. telefonicznie pod numerem: 95 720 85 40 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00),

  4. faksem na numer: 95 720 85 60,

  5. pisemnie na adres Usługodawcy: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: numer identyfikacyjny Abonenta, treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.

 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie Abonentowi informacji zwrotnych wynosi 7 dni.

 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem, lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 12. Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem https://logowanie.gofin.pl/regulaminy.

Załącznik nr 1
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - wzór

Adresat:
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.,
ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.,
telefon: 95 720 85 40, faks: 95 720 85 60,
e-mail: sklep@gofin.pl, https://sklep.gofin.pl

Informuję o odstąpieniu od:

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

.

umowy dostawy następujących rzeczy(*)

.

umowy o świadczenie następującej usługi(*)

.

Data FAKTURY:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis konsumenta:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:
(*) Niepotrzebne skreślić

Biuro Obsługi Klienta - tel 95 720 85 40, infolinia: 800 162 732, e-mail: sklep@gofin.pl, Formularz kontaktowy »
Pełna oferta wydawnicza także na sklep.gofin.pl »

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.